O nas

O nas (3)

Historia

niedziela, 24 kwiecień 2016 17:57

Aktualnie brak informacji. Zapraszamy wkrótce!

Statut

niedziela, 24 kwiecień 2016 14:28

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GOŁĘBIA


Rozdział  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Gołębia.
W dalszych postanowieniach zwane – Towarzystwo.

§ 2

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Gołąb. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Towarzystwo używa pieczątki z napisem: Towarzystwo Przyjaciół Gołębia.
Towarzystwo ma prawo używania własnych pieczątek, w tym z oznaczeniem pełnionych przez członków funkcji oraz znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 5

Towarzystwo ma prawo wydania dla swoich członków legitymacji, medali, odznak honorowych i dyplomów.

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonywanie określonych zadań innym podmiotom.

§ 7

Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.
Towarzystwo może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział  II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Towarzystwa jest:
Rozwój duchowy i społeczny Człowieka.
Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Wspieranie wszechstronnego rozwoju: społecznego, kulturalnego, edukacyjnego, turystycznego i gospodarczego.
Dbanie o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gołębia i wdrażanie zamiłowania do badań przeszłości miejscowości.
Promowanie Gołębia i okolic oraz jej mieszkańców.
Dbanie o estetykę miejscowości, ochronę przyrody i środowiska.
Upowszechnianie kultury, oświaty, sportu i rekreacji.
Ochrona i promocja zdrowia i bezpieczeństwa oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców.
Organizowanie działalności wolontariackiej i charytatywnej.
 Wspieranie i podejmowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
Prowadzenie badań historycznych poświęconych miejscowości Gołąb.
Ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez, wystaw, festiwali, konkursów, dyskusji publicznych i wycieczek wynikających z zadań i działalności Towarzystwa.
Współdziałanie w organizowaniu obchodów i rocznic oraz innych imprez kulturalnych.
Organizowanie sesji popularno - naukowych dotyczących miejscowości Gołąb i jej okolic, jak również powoływanie społecznych sekcji do prac na innymi zagadnieniami dla miejscowości Gołąb.
Zbieranie, opracowywanie i publikowanie materiałów o charakterze historycznym, literackim, krajoznawczym, ekologicznym.
Prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej miejscowości Gołąb oraz zapoznawanie z nią społeczeństwa.
Prowadzenie działalności kulturalnej dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców.
Reprezentowanie społecznego ruchu kulturalnego wobec społeczeństwa i władz oraz informowanie o działalności i osiągnięciach tego ruchu.
Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej oraz inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z regionem.
Pozyskiwanie eksponatów i tworzenie izby regionalnej.
Inicjowanie i organizowanie kursów, zajęć, szkoleń, warsztatów, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w celu integracji oraz rozwoju społeczno - gospodarczego społeczności lokalnej.
Prowadzenie programów stypendialnych, organizowanie kursów, szkoleń, konkursów
i innych działań mających na celu podniesienie poziomu w nauce, korepetycji, kursów języków obcych, kursów komputerowych, świadczenie pomocy w zakresie powstawania różnego rodzaju kółek zainteresowań.
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i promocji rynku lokalnego.
Wspieranie działań związanych z turystyką i agroturystyką.
Wspieranie inicjatyw związanych z propagowaniem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Występowanie z wnioskami, postulatami oraz innymi inicjatywami w celu realizacji zamierzeń Towarzystwa.
Współpracę i wymianę doświadczeń z podobnymi Towarzystwami regionalnymi działającymi w Polsce.
Współdziałanie z władzami i instytucjami w sprawach dotyczących ochrony zabytków.
Współdziałanie z administracją państwową, samorządową, kościołem, instytucjami kultury oraz innymi instytucjami w zakresie zadań statutowych Towarzystwa.
Współpracę z lokalnymi mediami - prasą, radiem, telewizją;
Opracowanie wniosków do podmiotów wspierających finansowo realizację celów statutowych Towarzystwa i ich wdrażanie,
Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
Prowadzenie działalności finansowej dla realizacji celów Towarzystwa.


Rozdział  III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz pragnie przyczyniać się swoją pracą do rozwoju Towarzystwa i realizacji jego celów.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji jego celów. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
i zasługi w działalność Towarzystwa oraz na rzecz rozwoju Gołębia.
 Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w ciągu miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
Godność członka honorowego nadaje w formie uchwały Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Towarzystwa.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:
Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Towarzystwa.
Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa.
Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
Zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.


§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
Brania czynnego udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów.
Przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa.
Dbania o dobre imię Towarzystwa.
Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

§ 15

Prawa i obowiązki członków wspierających i honorowych.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa oraz dbania o dobre imię Towarzystwa.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

Utrata praw członkowskich następuje na skutek:
Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
Wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,
z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Towarzystwa,
Skreślenia przez Zarząd:
z powodu nieusprawiedliwionego  nie płacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań za okres przekraczający jedn rok, po uprzednim upomnieniu.
na pisemny wniosek trzech członków Towarzystwa, wskazujący na działanie członka na szkodę Towarzystwa czynem lub słowem.
Śmierci członka Towarzystwa lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
W przypadkach określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu lub skreśleniu, podając jej przyczynę.


§ 17

Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
Odwołanie należy złożyć na piśmie, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od momentu powiadomienia o podjęciu uchwały.
Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział  IV
    ORGANIZACJA I WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 18

Władzami Towarzystwa są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja wszystkich władz wybieranych Towarzystwa trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 21

Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Towarzystwa.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa,
co najmniej raz do roku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbywać w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd: 
na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Członków,
z inicjatywy Zarządu,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na pisemne żądanie 1/3 części ogółu członków uprawnionych do głosowania,
 w ciągu miesiąca od zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 22

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub elektronicznie e-mailem na wskazany pisemnie uprzednio adres co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zawiera również informację na czyje żądanie i dla załatwienia jakich spraw jest ono zwoływane.
Do ważności Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków. W przypadku braku kworum obowiązuje drugi termin wyznaczony w tym samym dniu,
30 min po pierwszym terminie i zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
Walne Zebranie Członków wybiera każdorazowo Sekretarza oraz Przewodniczącego Zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie. Walne Zebranie Członków może postanowić o utajnieniu głosowania.
Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
Wyboru członków do organów Towarzystwa dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
Członkami organów Towarzystwa zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.
Z obrad Walnego Zebrania Sekretarz spisuje protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania Członków łącznie.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa.
Uchwalania statutu i jego zmian.
Wybór i odwołanie członków władz Towarzystwa.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań  z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Uchwalenie budżetu.
Uchwalanie  wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa oraz ustalanie zasad umarzania i zwolnień indywidualnych z obowiązku ich płacenia.
Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji.
Nadawanie tytułu członka honorowego Towarzystwa.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze.
Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§ 24

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z 7 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i trzech Członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu, Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom.
W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa, jego kompetencje w całości wykonuje Wiceprezes.
Posiedzenia Zarządu prowadzone są przy obecności co najmniej połowy jego członków.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują przynajmniej Prezes i Sekretarz.
Do kompetencji Zarządu należy:
realizacja celów Towarzystwa,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania lub skreślania członków,
prowadzenie korespondencji i rachunkowości Towarzystwa zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonym przez Walne Zebranie Członków budżetem,
przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
przyjmowanie i zwalnianie ewentualnych pracowników Towarzystwa.

§ 25

Komisja Rewizyjna pełni nadzór nad całokształtem działalności Towarzystwa.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego. Ukonstytuowanie Komisji następuje spośród swoich członków, na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Towarzystwa.
Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywania rewizji w każdym czasie a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Towarzystwa. Z każdej dokonanej kontroli sporządza protokół, który podpisują wszystkie osoby prowadzące kontrolę. Z czynności swoich Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu, oraz występuje o udzielenie absolutorium  ustępującemu Zarządowi.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Zarządu,
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,
składanie wniosków o absolutorium dla władz Towarzystwa,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w trakcie kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
W przypadku konieczności uzupełnienia ponad  50% składu odpowiedniego organu zostaną przeprowadzone wybory na nieobsadzone stanowiska.
Osoba wybrana na wakujące stanowisko we władzach Towarzystwa pełni swoje obowiązki do końca kadencji danego organu.

Rozdział V
V. SPOSÓB REPREZENTACJI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

§ 27

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Towarzystwa upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
Jeżeli czynność prawna pociąga za sobą zobowiązania finansowe to do jej ważności konieczny jest podpis Skarbnika.

Rozdział VI
VI. MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 28

Majątek Towarzystwa stanowi:
wpisowe i składki członków,
darowizny, spadki i zapisy,
dochody z majątku Towarzystwa,
ofiarność publiczna,
dotacje i dofinansowania z instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych oraz funduszy europejskich.
Składki mogą być wpłacane co miesiąc, do 25 dnia każdego miesiąca lub rocznie w terminie do końca pierwszego kwartału danego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe i pierwszą składkę w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.

§ 29

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych mają zastosowanie przepisy § 27.
Dochody z działalności Towarzystwa służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Towarzystwa.

Rozdział VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy czym wniosek o zmianę Statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa i musi być umieszczony w porządku dziennym.
Wniosek o zmianę statutu, musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanych zmian, podać na piśmie w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

§ 32

1. Walne Zebranie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała winna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Zarząd

niedziela, 24 kwiecień 2016 14:27

Aktualny skład Zarządu naszego Towarzystwa:

Teresa Woszczek - Prezes
Sławomir Jedliczko - Wiceprezes
Agnieszka Łuczyńska - Sekretarz
Maria Kamola - Skarbnik
Zbigniew Rodzik - Członek
Anastazja Bernat - Członek
Andrzej Bernat - Członek

Komisję Rewizyjną tworzą:

Małgorzata Kamola - Przewodnicząca
Paweł Beczek - Członek
Tomasz Kozak - Członek

 

Licznik odwiedzin

Dziś:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
Ogółem:
111
478
2416
4448
532657


Twój adres IP:54.36.148.235